شماره دوم - پاییز و زمستان 1401

دکتر محمد سوری

جولی اسکات میثمی/ ترجمۀ دکتر مهدی رحیم‌پور

پیتر سینگر/ ترجمۀ کیوان شعبانی مقدم