دو فصلنامه آفاق اشراق

مطالعات بین رشته ای، فلسفه و ادبیات

ISSN 2980-8898

صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر: حسن اسدی تبریزی

حامیان مجله : دکتر نصرالله پورجوادی، دکتر اصغر دادبه، دکتر سیروس برادران شکوهی

اعضای هیئت تحریریه :

دکتر مهدی محبتی، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زنجان

دکتر رحمان مشتاق مهر، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر بهرام بهین، دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر جلال پیکانی، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه پیام نور تبریز

دکتر هدایت علوی تبار، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر قربانعلی کریم زاده قراملکی، دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تبریز

دکتر مهدی رحیم پور، استادیار فرهنگستان زبان و ادب فارسی

دکتر زهرا زارع، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

دکتر محمد سوری، استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

دکتر علی اکبر عبدل آبادی، استادیار فلسفه گروه حکمت و کلام و ادیان و عرفان دانشگاه شهید بهشتی